ข้อมูลนักเรียน
 

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ดังนี้

  1. จำนวนนักเรียนทั้งหมด  52  คน
  2. จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล 2
อนุบาล 3

1
4

3
2

4
6

รวม

5

5

10

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

2
3
1
6
3
3

3
6
1
4
6
4

5
9
2
10
9
7

รวม

18

24

42

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด

23

29

52