ข้อมูลครูและบุคลากร
 

นายวิมล ช่วยรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

นายศุภชัย แจ่มจันทร์

นางสาวสายยนต์ ผลเลิศ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ครู คศ.1
   

นางวาสนา กองณรงค์

นางสาวรัตนภร หัดจะรวย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง พนักงานราชการ
   

นายอรุณ บัวหาร

นางสาวพิศมัย บัวศรี

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
   

นางสาวช่อเพชร ศิริภักดิ์

นางสาวพรพรรณ อมาตย์มนตรี

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ตำแหน่ง ธุรการ
   

นายวิเชียร ศรีแก่นทราย

ตำแหน่ง นักการภารโรง