สภาพชุมชนโดยรวม
 

1. สภาพชุมชนรอบโรงเรียน 
ลักษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ มีสภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้าน
อยู่รวมกลุ่มเหมือนลักษณะหมู่บ้านของชาวอีสานมีบ้านโคกล่ามหมู่ 2  บ้านดอนยูงหมู่ที่ 16 ประชากรประมาณ ร้อยละ 100 นับ ถือศาสนาพุทธ  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ชุมชนทำนาปีละ  2  ครั้ง และผลผลิตจากการทำนาไม่พอเลี้ยงชีพจึงต้องไปทำงานรับจ้างต่างถิ่น ปล่อยให้ลูกหลานอยู่กับปูย่าตายายหรือผู้สูงอายุ  สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน รายได้ของประชาชนต่อหัวเท่ากับ 10,000 บาทต่อปี ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาเป็นอย่างดีข้างดี แต่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดสถานศึกษาค่อนข้างน้อย  เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหารายได้ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ บุญเดือนสี่(เทศน์มหาชาติ)  บุญบวชนาค  บุญแจกข้าว(ทำบุญอุทิศ) บุญบั้งไฟ  เป็นต้น

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.4,ป.6,)  ประกอบอาชีพ ทำนา
ร้อยละ  96  รับจ้าง  ร้อยละ 3  รับราชการ  ร้อยละ 1  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัวต่อปี ประมาณ  3,000  บาท  จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัวประมาณ  4 - 5 คน

2. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน (จากการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา)

   โอกาสของโรงเรียน
โรงเรียน  ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานและพัฒนาโรงเรียน เป็นการบริหารแบบปลายเปิด ทำให้ชุมชนเข้าใจและมีความตระหนักในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จึงทำให้โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนดังนี้
2.1 ด้านงบประมาณด้านต่าง ๆเป็นประจำทุกปี เช่น จัดตั้งกองทุนการศึกษาของโรงเรียน ทำให้นักเรียนทุกคนได้รับทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี
การจัดทำผ้าป่าพัฒนาโรงเรียนเช่น สร้างรั้วโรงเรียน สร้างสนามเด็กเล่น  จ้างครูอัตราจ้าง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียน เป็นต้น
2.2 ด้านความร่วมมือบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้งได้แสดงความคิดเห็นการบริหารของโรงเรียนด้านนักเรียนด้านครูและด้านโรงเรียนเป็นประจำทุก ๆปี  ทำให้โรงเรียนรู้จุดอ่อนจุดแข็งและความต้องการของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนทุก ๆปี
2.3 มีแหล่งเรียนรู้อยู่ในชุมชนและรอบ ๆชุมชน เช่น  วัด    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สถานที่เพาะปลูกเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการทำโต๊ะ, การแปรรูปข้าว การเกษตร ซึ่งเจ้าของสถานที่และเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้การสนับสนุนในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี  เป็นต้น

 

    ข้อจำกัดของโรงเรียน 
1. ด้านงบประมาณ ได้รับการจัดสรรจากทางราชการตามเกณฑ์การจัดสรร(เงินรายหัว) ทำให้โรงเรียนไม่มีงบประมาณพอที่พัฒนาการศึกษาหรือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นสื่อการศึกษาและปรับปรุงโรงเรียน เป็นต้น
2.จำนวนครูไม่มีสาขาวิชาเอกครบตามต้องการ 8 กลุ่มสาระ ครูมีงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นทำให้ครูมีภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้นทั้งงานประจำและงานพิเศษ เป็นปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน
3. การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต ใช้ไม่ค่อยได้ เนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์มีน้อยมาก จึงไม่สามารถเปิดบริการให้นักเรียนสืบค้นได้
4. นักเรียนจำนวนหนึ่งมีปัญญาหาด้านครอบครัว สาเหตุ บิดามารดาไปรับจ้างต่างจังหวัด ต้องอาศัยกับปูย่าหรือตายาย บิดามารดาหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ทำให้นักเรียนขาดความอบอุ่นจากผู้ปกครอง ส่งผลเกิดปัญหาด้านการเรียน