ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
 

1.  พื้นที่บริเวณโรงเรียนมีจำนวน  4  ไร่  3  งาน  14  ตารางวา              

2.  อาคารเรียนจำนวน  3  หลัง  8  ห้องเรียน  แยกเป็น

2.1  อาคารแบบ  ป1  ฉ.  2  หลัง  จำนวน  7  ห้องเรียน
2.2  อาคารแบบ  สปช.  101/26  จำนวน  1  ห้องเรียน

3.  อาคารประกอบ

3.1   อาคารเอนกประสงค์                     จำนวน  1  หลัง
3.2  ส้วม                                                 จำนวน  2  หลัง  6  ที่
3.3  หอกระจายข่าว                              จำนวน  1  ที่

4.  สนาม

4.1  สนามฟุตบอล                                 จำนวน  1  สนาม
4.2  สนามเปตอง                                   จำนวน  2  สนาม
4.3  สนามวอลเลย์บอล                         จำนวน  1  สนาม
4.4  สนามเซปักตะกร้อ                          จำนวน  1  สนาม

5.  อื่น ๆ

5.1  แท่นพระพุทธรูป                             จำนวน  1  ที่
5.2  แท่นพระบรมรูปรัชกาลที่  5           จำนวน  1  ที่