โครงสร้างหลักสูตร

 
    
จัดการสอนตามโครงสร้างเวลาเรียน  สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑) โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้