วิสัยทัศน์/พ้นธกิจ

 

วิสัยทัศน์
คุณธรรมนำความรู้  สู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

พันธกิจ

1.   พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ได้รับการพัฒนามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดการศึกษา
5.  ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับ อย่างทั่วถึงและได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา