ผลการทดสอบ O-NET
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
             ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับ/รายวิชา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

รวมเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

59.80

48.00

44.00

29.00

45.2

คะแนนเฉลี่ยระดับ
สพป.กส.1

52.77

33.43

38.24

33.34

39.45

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด

54.61

35.65

38.83

35.47

41.14

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

55.90

37.50

39.93

39.24

43.14

 

กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ประจำปีการศึกษา 2561

 

ตารางเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ     (O - NET)  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2561

ปี/รายวิชา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ปี 2560

39.50

34.00

30.80

30.00

ปี  2561

59.80

48.00

44.00

29.00

ผลการพัฒนา

+20.3

+14.00

+ 13.2

- 1.00

 

กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ  (O - NET)และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2561