ผลการทดสอบ NT
 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ปีการศึกษา 2561

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

ด้านภาษา

ด้านคำนวณ

ด้านเหตุผล

ดีมาก

0.00

๑๖.๖๖

0.00

ดี

0.00

๑๖.๖๖

๑๖.๖๖

พอใช้

๕๐.๐๐

๓๓.๓๓

๓๓.๓๓

ปรับปรุง

๕๐.๐๐

๓๓.๓๓

๖๖.๖๖

 

กราฟแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับคุณภาพ

 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2561

 

ความสามารถ

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ผลการพัฒนา

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน

40.95

34.44

-6.51

ด้านภาษา

48.25

32.85

- 15.40

ด้านคำนวณ

40.00

41.90

+ 1.90

ด้านเหตุผล

34.60

28.57

-6.03

กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ   NT)
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2561