ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
ปีการศึกษา 2561

1. ผลการทดสอบการอ่านการเขียน ป.1 RT มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
2. ผลการทดสอบ O-Net  ป.6  รายวิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
3. นายศุภชัย  แจ่มจันทร์  ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ผลการทดสอบ  O - NET
4. นางวาสนา  กองณรงค์  ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ผลการทดสอบ  O - NET
5.  นายสยมภู  บัวหาร  ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ผลการทดสอบ  O - NET
6. ผู้อำนวยได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับเขต เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 63
7.  โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  4  กลุ่มสาระ  สูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบ  O – NET
8.  โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีนักเรียนอ่านออกเขียนได้  100%
9.  โรงเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  เหรียญทอง
10. โรงเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับเขต 2  เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน