ประวัติโรงเรียน
 

โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์  ตั้งอยู่หมู่ที่  16  บ้านโคกล่าม  ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์  46130 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฟ้าแดดสงยาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1

ก่อตั้งเมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ.  2465  โดยนายอำเภอ กมลาไสย      หลวงพิพัฒน์กมลาเขต  และได้ใช้ศาลาวัดบ้านโคกล่ามเป็นที่เรียน  ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลดงลิง 3”  (วัดบ้านโคกล่าม)  และแต่งตั้งให้  นายศรี  ศรีขัดเค้า  เป็นครูใหญ่คนแรก  ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  131  คน 

ปี  พ.ศ.  2481 คณะครูพร้อมด้วยชาวบ้านได้ประชุมตกลงกันใช้พื้นที่ของราษฎรบ้านโคกล่ามที่ยกให้เพื่อสร้างโรงเรียนเป็นเอกเทศขึ้น  1  หลัง ตามแบบ  ป.1 จำนวน 3 ห้องเรียน ในที่ดินประมาณ  4  ไร่  อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน  สิ้นเงินก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน  600  บาท  และเป็นที่ตั้งโรงเรียนจนกระทั่งปัจจุบันนี้  เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2492  ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า  “โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์”  วันที่  7  กรกฎาคม  2546  ย้ายสังกัดจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ขึ้นตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอน  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล 1- 2)  และระดับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีที่  1- 6)  มีนักเรียนทั้งหมด   52  คน  ครู  5  คน  ลูกจ้างชั่วคราว 5  คน ( ครูอัตราจ้าง  จำนวน  3  คน พนง.ราชการครู 1 คน ธุรการ 1 คน และ  นักการภารโรง  1 คน )  โดยนายวิมล  ช่วยรักษาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์